Organisation

Ledelse

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær.Formanden og kassereren tegner i fællesskab grundejerforeningen, dvs. bindende dokumenter skal underskrives af både formand og kasserer.Regnskab med bilag skal opbevares i kassererens arkiv i 5 år.

Der er desuden en række tillidsposter, som besættes med beboere i Platanhaven.

Under menupunktet "Bestyrelse" er medlemmer af bestyrelse og diverse tillidsposter optegnet.

Legepladsudvalg

Medlemmer af legepladsudvalget er registreret under punktet ”Bestyrelse” på G/f Platanhavens hjemmeside. Alle voksne beboere i Platanhaven kan være medlemmer af legepladsudvalget. Både ejere og lejere. Der er ingen overgrænse for antallet af medlemmer i legepladsudvalget.Legepladsudvalget har følgende opgaver:

  • Opstille forbedringsforslag for legeplads. Planlægning og opstilling af økonomi gennemføres i samarbejde med bestyrelsen.
    Alle ændringer/tiltag skal godkendes af bestyrelsen inden gennemførelse.
    Større ændringer skal godkendes af en generalforsamling inden gennemførelse. Kassereren afgør, sammen med den øvrige bestyrelse, om der er plads i budgettet til mindre udskiftninger af defekte legeredskaber i årets løb.
  • Deltage i den halvårlige inspektion af legepladsen, som har til formål at vurdere behov for vedligeholdsarbejde og vurdere sikkerheden på legepladsen (f.eks. at faldunderlag er intakt). Inspektionen gennemføres i 2. og 4. kvartal, bestyrelsen udarbejder en inspektionsrapport. Dette er nødvendig af hensyn til forsikring.
  • Deltage i den årlige legepladsdag, hvor vi udbedrer evt. skader og maler de legeredskaber, hvor der er behov for det.
  • Deltage i løbende vedligehold i årets løb.
  • Alle medlemmer er forpligtet til at sikre, at samtlige medlemmer af udvalget inddrages i arbejdet.


Baggrund for legepladsen

Legepladsen blev i 1983 udbygget ud fra den meget lille og simple legeplads, som bygherren havde etableret - se billede til venstre/øverste billede.

De opdaterede regler for offentligt tilgængelige legepladser medfører, at vi for anlæg på fællesarealerne skal leve op til reglerne for offentligt tilgængelige arealer.

De legeredskaber, vi opsætter, skal være godkendte til brug på offentlige legepladser. Det er ikke tilstrækkeligt, at legeredskaberne er mærket, som de skal være for brug i private haver. Hvis vores legeplads skulle betragtes som privat, ville det kræve, at den blev indhegnet og aflåst, så kun beboerne i Platanhaven har adgang.

Lovgrundlag bag offentligt tilgængelige, private legepladser: Erhvervs og Byggestyrelsen skriver i vejledning om byggesagsbehandling blandt andet:

"Offentligt tilgængelige legepladser kan defineres som legepladser, hvor offentligheden i almindelighed har adgang.

Der kan ligeledes være tale om en offentligt tilgængelig legeplads, hvor en ikke begrænset kreds af personer har adgang til legepladsen, da der i disse tilfælde vil være samme sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn at tage, at der må ske en sidestillelse med offentligt tilgængelige legepladser.

Legeredskaber på aflåste arealer kan således anses som ikke offentligt tilgængelige, hvis det alene er en afgrænset kreds af personer, der har adgang til arealet. Det, der ikke er offentligt tilgængeligt, kan således defineres som værende de legepladser, der er beliggende på privat grund, og hvor benyttelse kun er forbeholdt og muliggjort for en grundejer eller afgrænset ejerkreds.

Legeredskaber i private haver kræver således ikke byggetilladelse, da disse ikke er offentligt tilgængelige og endvidere indgår som en del af indretningen i haven.

På grundlag af ovenstående er det således styrelsens vurdering, at der på offentligt tilgængelige legepladser skal ske byggesagsbehandling ved opsætning af legepladsredskaber."


Nyanskaffelser til legepladsen skal godkendes af en generalforsamling - hvilket betyder, at der skal foreligge et forslag til godkendelse på generalforsamlingen.


Krav til offentligt tilgængelige legepladser i grundejerforeninger o.lign.  se BR18.

Festudvalg

Medlemmer af festudvalget er registreret under punktet ”Bestyrelse” på G/f Platanhavens hjemmeside. Alle voksne beboere i Platanhaven kan være medlemmer af festudvalget. Både ejere og lejere. Der er ingen overgrænse for antallet af medlemmer i festudvalget.
Festudvalget har til opgave at arrangere sociale arrangementer for alle beboere, som f.eks. fastelavnsarrangement for børnene, kræmmermarked og sommerfest


Der har været pæn tilslutning til kræmmermarked i de senere år. Sommerfesten er i flere år aflyst pga. manglende tilmelding. Fastelavnsarrangementet er ikke blevet til noget i de sidste mange år.

Seniorudvalg
Medlemmer af seniorudvalget er registreret under punktet ”Bestyrelse” på G/f Platanhavens hjemmeside. Alle voksne beboere i Platanhaven kan være medlemmer af seniorudvalget. Både ejere og lejere. Der er ingen overgrænse for antallet af medlemmer i seniorudvalget.


Seniorudvalgets formål er at hjælpe beboerne, fortrinsvis ældre, med håndtering af diverse problemer ift. krav fra det omgivende samfund.

WEBmaster

WEBmaster er ansvarlig for foreningens hjemmeside og Facebook-gruppe og er registreret under punkter "Bestyrelse",