Generalforsamling


Indkaldelse til generalforsamling

Vedtægternes §5:

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. 

Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, samt det reviderede regnskab for foreningen skal meddeles hvert enkelt medlem senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.


Foreningens forretningsorden:

På generalforsamlingen i 2020 blev det meddelt i formandsberetningen at indkaldelse o.a. vedrørende generalforsamlingen fremover ville blive kommunikeret elektronisk og at alle informationer vil blive lagt på hjemmesiden.

Baggrunden er den høje porto og den langsomme befordring af brevpost. Digitaliseringen i samfundet har medført, at kommunikation ved brevpost i stor udstrækning er erstattet af e-mail.

Da formandsberetningen blev godkendt vil det være proceduren fremover.Medlemmerne kan dog få fremsendt indkaldelse på e-mail, hvis e-mail adresse oplyses til bestyrelsen.

Aktuelle indkaldelse til kommende generalforsamling

Her kan du se indkaldelsen til kommende generalforsamling - indkaldelsen lægges op på hjemmesiden umiddelbart efter bestyrelsen har fastlagt dagsorden, tid og sted. Budget og regnskab lægges op, når revision er gennemført.

Referat mv. fra seneste generalforsamling

Hurtigst muligt efter generalforsamling er afholdt lægges referat med regnskab og budget op her.